KVALITÉ OCH MILJÖ

WELDING Welding has in many ways become an important signature technology of ours.
För oss är det självklart att följa lagar och riktlinjer. Utöver det, så leder vår värdegrund och våra framtagna policyer oss i vårt arbete. Dessa är företagets policyer inom hållbarhetsområdet:
 • Code of conduct (uppförandekod)
 • Miljöpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Policy mot trakasserier och kränkande särbehandling
 • Inköpspolicy
 • Kvalitetspolicy

Som komplement till våra övergripande policyer har vi ett antal rutiner och arbetsinstruktioner som är samlade i vårt verksamhetssystem. Vårt arbete följs upp systematiskt genom att vi är certifierade enligt ISO 16949/ISO9001 och ISO14001 samt att vi bedriver tillståndspliktig verksamhet som kräver regelbundna kontroller och uppföljningar.

Miljö

Euroform ska präglas av ett aktivt miljöengagemang och ett arbete med ständiga förbättringar. Genom realistiska och konkreta miljömål ska vi verka för ett kretsloppstänkande, hållbarhetstänkande och en hushållning med våra naturresurser. Vår ambition är att sträva mot minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

 • I alla led hushålla med energi- och materialresurser samt återvinna restprodukter.
 • Tillämpa ett system som är inriktat mot att förebygga miljöpåverkan.
 • Utbilda och engagera alla medarbetare i miljöarbetet.
 • Efterleva de lagar och övriga miljökrav som samhället ställer på oss.
 • Hänsyn ska tas till miljöriskerna vid inköp av råvaror, maskiner och utrustning.
 • Sortera vårt avfall.

Mänskliga rättigheter & antikorruption

I ett bolag som har affärer med kunder och leverantörer globalt, med kulturella skillnader samt olika värderingar, är det egna bolagets värdegrund extra viktig. AB Euroforms Code of Conduct (uppförandekod) visar var vi står i avseende miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö och understöds av våra övriga policyer.

Vi vill inte vara med och bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter på vår arbetsplats eller i våra affärsrelationer. Vi respekterar individens rättigheter, jämställdhet och tolererar inte trakasserier eller diskriminering på någon grund i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Vi respekterar också de anställdas arbetsförhållanden genom att följa de nationella bestämmelser och avtal som gäller för arbetstid, betald semester och friheten att vara ansluten till en fackförening. Vi har nolltolerans vad gäller barnarbete och tvångsarbete.

Hos oss ska ingen känna sig kränkt eller illa behandlad. Vi har under året tagit fram en policy mot trakasserier och kränkande särbehandling, där vi tydliggör arbetstagarnas och arbetsgivarnas ansvar, hur vi arbetar förebyggande samt var man vänder sig om man upplever att man känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Under 2017 utbildade vi alla ledare och chefer i policyn. Vi håller också på att ta fram ett visselblåsarsystem dit man kan vända sig om man upplever oegentligheter inom företaget.

KONTAKT

AB Euroform
Box 397
573 41

Växel:
0140 384900

Tranås Norra

Verkstadsgatan 9
573 41 Tranås

Tranås Södra

HQ – Verkstadsgatan 10
573 41 Tranås