KVALITÉ OCH MILJÖ

WELDING Welding has in many ways become an important signature technology of ours.

För oss är det självklart att följa lagar och riktlinjer. Utöver det, så leder vår värdegrund och våra framtagna policyer oss i vårt arbete. Dessa är företagets policyer inom hållbarhetsområdet:

 • Code of conduct (uppförandekod)
 • Miljöpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Policy mot trakasserier och kränkande särbehandling
 • Inköpspolicy
 • Kvalitetspolicy

Som komplement till våra övergripande policyer har vi ett antal rutiner och arbetsinstruktioner som är samlade i vårt verksamhetssystem. Vårt arbete följs upp systematiskt genom att vi är certifierade enligt ISO 16949/ISO9001 och ISO14001 samt att vi bedriver tillståndspliktig verksamhet som kräver regelbundna kontroller och uppföljningar.

Miljö

Euroform ska präglas av ett aktivt miljöengagemang och ett arbete med ständiga förbättringar. Genom realistiska och konkreta miljömål ska vi verka för ett kretsloppstänkande, hållbarhetstänkande och en hushållning med våra naturresurser. Vår ambition är att sträva mot minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

 • I alla led hushålla med energi- och materialresurser samt återvinna restprodukter.
 • Tillämpa ett system som är inriktat mot att förebygga miljöpåverkan.
 • Utbilda och engagera alla medarbetare i miljöarbetet.
 • Efterleva de lagar och övriga miljökrav som samhället ställer på oss.
 • Hänsyn ska tas till miljöriskerna vid inköp av råvaror, maskiner och utrustning.
 • Sortera vårt avfall.

Euroform bedriver tillståndspliktig verksamhet och uppföljning av vår miljöpåverkan görs regelbundet. Under 2017 har vi sett över vår påverkan på miljön och identifierat våra miljörisker. Vi har identifierat två miljörisker som vi gett särskilt fokus under året; energi och avfall. Genom att sätta mål för att minska energiförbrukningen och avfallsmängden och månadsvis följa upp dessa har vårt arbete för att hantera dessa risker systematiserats.

För att minska vår energiförbrukning genomför vi energieffektiviseringsåtgärder. Några åtgärder som vi har vidtagit är att byta ut lysrör och lampor mot LED och installerat närvarostyrd belysning.som kräver regelbundna kontroller och uppföljningar.

Mål och resultat 2018

Målen är satta utifrån att vi i vår riskanalys identifierat att dessa två områden behöver hanteras mer systematiskt. Målen följs upp månadsvis och kommer revideras årsvis för att fortsatt vara relevanta.

 Mål 2018Utfall 2018Utfall 2017Utfall 2016
Elförbrukning (kWh per processat kg plast)-2,5% (jmfrt med 2016)0,0360,0390,04
Elförbrukning (MWh) 13 02713 28011 464
Brännbart avfall (kg avfall per producerat värde) -2% (jmfrt med 2016)1,031,10,9
Brännbart avfall (kg) 377 360376 810258 198

Sociala förhållanden & vår personal

Inom området sociala förhållanden och personal är våra risker kopplade till tillbud och olyckor i vår verksamhet. Dessa risker hanteras genom tydliga arbetsrutiner och instruktioner. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöronder och uppmuntrar medarbetarna att rapportera in tillbud och olyckor. Vi nådde inte vårt mål om noll olyckor under året och uppmuntrar därför våra medarbetare att rapportera tillbud i större utsträckning, vilket är ett sätt att förebygga att olyckor sker. Ett konkret exempel är risken med stora godsflöden och att vi kör truck i områden där människor arbetar. För att minska risken för olyckor har truckarna försetts med ledljus och ljud och vi försöker i möjligaste mån separera arbetsområden från områden där truckarna kör. När det gäller sjukfrånvaron så ligger den idag på relativt låga nivåer enligt snittet, men vi vill fortsätta att arbeta vidare med korttidsfrånvaron för att kunna komma till ännu lägre nivåer under kommande år.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vår strävan inom AB Euroform är att alla medarbetare ska känna trygghet, trivsel och ansvar i det arbete som utförs. Samtidigt verkar vi för ökat arbetsinnehåll, inflytande, personlig utveckling och säkerhet i alla processer.

Genom ett organiserat och systematiskt arbete bedriver vi aktiviteter i syfte att förbättra arbetsmiljö och brandskydd. Vi gör skyddsronder två gånger i veckan och har möten i skyddskommittén. Medarbetarsamtal då medarbetarens utvecklingsplan gås igenom samt lönesamtal genomförs årligen.

Rätt kompetens och utveckling är viktigt för oss. Vi satte därför ett ambitiöst mål för 2017 om 4 000 utbildningstimmar. Dock behöver vi definiera på ett tydligare sätt vad som räknas som en utbildningsinsats så att vi får med alla slags kompetenshöjande insatser. För att underlätta arbetet med detta har vi investerat i ett nytt system som ska underlätta och synliggöra kompetensbehovet framöver.

Årligen görs också en medarbetarundersökning (Nöjd Medarbetar Index) vars resultat gås igenom på respektive avdelning. Vi arbetar vidare med resultatet från 2017 tillsammans med alla anställda både i grupper och på individuell chefsnivå för att förbättra de orsaker som har påverkat att vi inte har nått vårt uppsatta mål för året.

Forskning och utveckling är viktigt för oss på AB Euroform och att ha goda relationer inom forskning och utveckling, både för att vara med i utvecklingen av nya material men också för att säkerställa vår kompetensförsörjning. Bland annat är vi med och finansierar en professur inom plastkonstruktion på Jönköping University tillsammans med en rad andra aktörer.

Mål och resultat 2018

Antal anställda under 2018: 318
Män: 235
Kvinnor: 83

 Mål 2018Utfall 2018
Nöjd Medarbetar Index (NMI) 43,5
Sjukfrånvaro (korttid) 3,7%2,76%
Tillbud 11098
Olyckor04
Utbildningstimmar 40001200

Mänskliga rättigheter & antikorruption

I ett bolag som har affärer med kunder och leverantörer globalt, med kulturella skillnader samt olika värderingar, är det egna bolagets värdegrund extra viktig. AB Euroforms Code of Conduct (uppförandekod) visar var vi står i avseende miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö och understöds av våra övriga policyer.

Vi vill inte vara med och bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter på vår arbetsplats eller i våra affärsrelationer. Vi respekterar individens rättigheter, jämställdhet och tolererar inte trakasserier eller diskriminering på någon grund i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Vi respekterar också de anställdas arbetsförhållanden genom att följa de nationella bestämmelser och avtal som gäller för arbetstid, betald semester och friheten att vara ansluten till en fackförening. Vi har nolltolerans vad gäller barnarbete och tvångsarbete.

Hos oss ska ingen känna sig kränkt eller illa behandlad. Vi har under året tagit fram en policy mot trakasserier och kränkande särbehandling, där vi tydliggör arbetstagarnas och arbetsgivarnas ansvar, hur vi arbetar förebyggande samt var man vänder sig om man upplever att man känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Under 2017 utbildade vi alla ledare och chefer i policyn. Vi håller också på att ta fram ett visselblåsarsystem dit man kan vända sig om man upplever oegentligheter inom företaget.

KONTAKT

AB Euroform
Box 397
573 41

Växel:
+46 140 384900

Tranås Norra

Verkstadsgatan 9
573 41 Tranås

Tranås Södra

HQ – Verkstadsgatan 10
573 41 Tranås